Słowniczek

Słownik to alfabetyczna lista terminów technicznych w jakiejś specjalistycznej dziedzinie wiedzy. Ten słownik bazy wiedzy zawiera zbiór dokumentów, które definiują wiele terminów technicznych. Terminy te są ułożone alfabetycznie, ale można szybko przejść do określonego terminu wybierając pierwszą literę szukanego słowa z poniższego indeksu słowniczka bazy wiedzy.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
*.a3d
Format pliku Złożenia.
*.m3d
Format pliku Części.
*.m3t
Format szablonu Części.
*.t3d
Format pliku Złożenia technologicznego.
.bak
Plik jest kopią zapasową pliku dwg.
.dwt
Sposób przygotowania swojego szablonu pliku dwg.
.zw$
Plik automatycznego zapisu rysunku.
.zwimg
Format plików zoptymalizowanych rastrów.
Arkusz blachy
Pozwala na tworzenie płaskiego arkusza blachy. Opcja jest dostępna przed wcześniejszym narysowaniem konturu blachy w szkicu.
Balony
Są to odnośniki_postępowe. Pozwalają na utworzenie większej ilości odnośników w jednym ciągu.
DPI
Jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.
DWG
Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.
Dystans
Polecenie pozwalające na ustawienie powierzchni modeli w wybranej odległości względem siebie.
ET:
Express Tools - Narzędzia szybkiego dostępu.
Faza
Funkcja pozwalająca na ścięcie krawędzi oraz boku bryły o nadanej wartości parametru.
Klin
Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.
klucz sprzętowy
Przeważnie jest to urządzenie wkładane do portu USB komputera, które zawiera w sobie licencję na program.
Kod programowy
Kod programowy to ciąg znaków, które trzeba wprowadzić w odpowiednim miejscu w programie, a następnie zatwierdzić. Program zostanie automatycznie aktywowany poprzez sieć internet. W przypadku gdy komputer nie posiada połączenia z internetem, można wygenerować plik aktywacyjny i wysłać z innego komputera. W odpowiedzi otrzymają Państwo plik aktywacyjny, który trzeba wczytać do programu, aby go aktywować.
Kostka
Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.
Loft
Przeciągnięcie przez przekroje.
Lustro
Wstawienie odbicia istniejącego obiektu względem określonej osi.
Lustro 3D
Tworzy obraz lustrzany wybranych obiektów trójwymiarowych względem wybranej płaszczyzny lub poprzez jej nakreślenie.
MES
Metoda Elementów Skończonych.
Orbita 3D
Obraca widok elementów znajdujących się na ekranie programu w przestrzeni 3D. Obrót ten odbywa się poprzez przeciągnięcia przytrzymanego klawisza myszki w dowolne miejsce.
Priorytet
Nowością w wersji ZWCAD Architecture 2015, jest parametr określający Priorytet warstwy. Parametr ten określa z jaką siłą (w jakiej kolejności) krzyżują się warstwy - im mniejszy priorytet, tym "silniejsza" warstwa, tzn. będzie łączona w pierwszej kolejności z warstwami o tej samej wartości priorytetu. Domyślne wartości Priorytetu są określane dla warstw automatycznie, jednak można je modyfikować w miarę potrzeb.
Promień załamany
Narzędzie pozwala na określenie dowolnego punktu z którego zostanie wyprowadzony środek wymiaru promienia.
Płat
Przecina bryłę dobraną płaszczyzną.
Raster
W programach CAD nazwa raster oznacza grafikę rastrową. Polega ona na prezentacji obrazu za pomocą pikseli różnych kolorów. Piksele ustawia się obok siebie i tworzą one obraz.
Region
Region to specjalny rodzaj powierzchni, który można utworzyć na podstawie innych obiektów np. linii, polilinii. Oprócz informacji jakie można odczytać pole powierzchni i obwód, można w widoku włączyć cieniowanie takiego obiektu.
Rendering
Tworzenie fotorealistycznych obrazów.
Śledzenie biegunowe
Śledzenie biegunowe jest funkcją, która wspomaga rysowanie pod zadanym kątem.
Sweep
Rozciągnięcie elementu płaskiego po ścieżce.
Szyk
Tworzy kopie wybranych obiektów zgodnie ze wzorem.
Torus
Narzędzie tworzące bryłę zwaną torus. Jest to obiekt, który powstaje poprzez obrót okręgu wokół prostej leżącej na tej samej płaszczyźnie.
Tryb orto
Opcja pozwalająca na tworzenie krzywych pionowych oraz poziomych. Tryb orto można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.
Vernum
Polecenie, które w wyniku podaję datę posiadanej wersji programu w pasku poleceń.
Walec
Narzędzie pozwalające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest walec.
Zasłona
Polecenie pozwala na narysowanie obszaru, który przysłoni część rysunku (rastra).
Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu