Funkcje i polecenia dostępne w ZWCAD+ 2015 Professional

Polecenie polskie         Polecenie angielskie   Nazwa   Opis
 .X    .X  Filtruje współrzędną X punktu.
 .XY    .XY  Filtruje współrzędną XY punktu. 
 .XZ    .XZ  Filtruje współrzędną XZ punktu.
 .Y    .Y  Filtruje współrzędną Y punktu.
 .YZ    .YZ  Filtruje współrzędną YZ punktu. 
 .Z    .Z  Filtruje współrzędną Z punktu.
 3DORBITA  3DORBIT  Bryła, Orbita 3D   Obraca widok w obszarze 3D ale tylko w orbicie poziomej lub pionowej. 
     Orbita  Steruje interaktywnym przedstawieniem obiektów 3D.
 3D    Powierzchnia 3D  Tworzy podstawowy kształt trójwymiarowego wielokąta.
 3DSZYK    Szyk 3D  Tworzy trójwymiarowy szyk.
 3WPLINIA  _3DPOLY  Polilinia 3D

 Tworzy polilinię złożoną z segmentów prostoliniowych w przestrzeni 3D.

 3WPOW    Powierzchnia 3D  Tworzy trójwymiarową powierzchnię.
 ACISWE    Plik ACIS  Importuje pliki programu ACIS (SAT) i tworzy bryłę, ciało lub region 3D.
 ADAPTACJA  _CUSTOMIZE  Dostosuj  Polecenia, pasek narzędzi, skrót klawiszowy i paleta narzędzi.
 ADCENTER    Centrum projektanta  Zarządza i wstawia bloki, odnośniki i wzory kreskowania.
 AI_BOX    Kostka siatki  Tworzy trójwymiarową siatkę prostopadłościenną.
 AI_CONE    Stożek  Tworzy stożkową siatkę.
 AI_DESELECT    Odznacz wszystko  Usuń wszystkie obiekty z wybranego zbioru.
 AI_DISH    Czasza  Tworzy dolną połowę sferycznej siatki.
 AI_DOME    Kopuła  Tworzy górną połowę siatki sferycznej.
 AI_PYRAMID    Ostrosłup  Tworzy piramidę albo czworościan.
 AI_SPHERE    Sfera  Tworzy sferyczną siatkę.
 AI_TORUS    Torus  Tworzy toroidalną siatkę równolegle do powierzchni XY aktualnego UCS.
 AI_WEDGE    Klin  Tworzy klinową siatkę wieloboczną z nachylonej powierzchni zbieżnej do osi X.
 ALIASEDIT    Komendy i aliasy  Uruchamia edytor aliasów przechowywanych w pliku zwcad.pgp.
 ANGDIV    Rysuj dwusieczną kąta  Rysuje dwusieczną kąta.
 ARCCMP    Tworzenie dopełnienia łuku  Rysuje dopełnienie łuku.
 ARCSUM    Całkowita długość wybranych łuków  Oblicza całkowitą odległość zaznaczonych łuków.
 ARCTEXT    Tekst na łuku  Tworzenie tekstów na łuku.
 AREASUM    Całkowite pole wybranych elementów  Zwraca listę bloków zaznaczenia.
 ARKUSZ    Nowy Układ  Tworzy nową zakładkę arkusza.
     Zakładka z szablonu  Zarządzanie warstwami.
 ATRDEF    Definiuj atrybuty  Tworzy definicję atrybutu.
 ATRRED    Wiele  Edytuje atrybuty zmiennych bloku.
 ATRSYN    Synchronizuje atrybuty  Aktualizuje wstawione bloki, by odzwierciedlić nowe i zmienione atrybuty w definicji bloku.
 ATRWID    Ukryj wszystko  Czyni wszystkie atrybuty niewidocznymi.
     Wyświetl dane  Zachowuje obecne umieszczanie widoczności każdego atrybutu.
     Wyświetl wszystko  Czyni atrybuty widocznymi.
 ATTIN    Importuj Informacje Atrybutów  Wstawianie atrybutów do rysunku.
 ATTOUT    Wyciąganie atrybutów  Wyciąga informację o atrybutach w rysunkach.
 BAZA _base   Punkt bazowy  Ustawia punkt bazowy wstawiania dla aktualnego rysunku.
     Punkt wstawiania   Wybiera punkt wstawiania tekstu, bloku, symbolu lub atrybutu.
 BLOCKREPLACE    Zastąp blok  Zastępuje wszystkie powtórzenia na inny.
 BLOCKSUM    Liczba bloków  Oblicza obszary ogółem zaznaczonych obiektów.
 BLOK    Utwórz  Tworzy definicję bloku z zaznaczonych obiektów.
     Opis bloku  Modyfikuje opis tekstowy powiązany z definicją bloku.
 BREKLINE    Symbol przerwania linii  Tworzy polilinię i wstawia symbol przerwania.
 BURST    Eksploduj atrybuty do tekstu  Rozbija bloki i konwertuje atrybuty na tekst.
 CHECKUPDATE    Sprawdź aktualizację  Sprawdza dostępność najnowszej wersji.
 CHGBANG    Zmiana kąta obrotu bloku  Zmienia kąt tekstu wybranych bloków.
 CHGBCOL    Zmień kolor bloku  Zmienia kolor wybranych bloków.
 CHGBHEI    Zmień wysokość tekstu bloku  Zmienia wysokość tekstu wybranych bloków.
 CHGBWID    Zmień grubość linii bloku  Zmienia grubość linii wybranych bloków.
 CHGLTSCA    Zmień skalę linii  Zmienia skalę typu linii zaznaczonych obiektów.
 CHGTHEI    Zmień wysokość tekstu   Zmienia wysokość (T)tekstu/(M)mtekstu.
 COFAJ    Cofnij  Cofa działania poleceń.
 CON2DASH    Zmieniaj typ linii ciągłej na przerywaną  Zmienia typ linii ciągłej do kreskowej.
 CONFIGUPDATE    Konfiguracja aktualizacji  Konfiguracja automatycznych aktualizacji.
 COPYM    Kopia wielokrotna  Kopia wielokrotna.
 CZYŚĆEKRANWŁ    Wyczyść ekran  Przełącza (włącz/wyłącz) tryb czystego ekranu.
 CUI    Dostosuj interfejs użytkownika  Wyświetla okno dialogowe Dostosuj interfejs użytkownika.
 CURSTYLE    Aktualny styl  Zmienia styl wskazanego tekstu na aktualny.
 CZAS    Czas  Wyświetla datę i statystyki czasu aktualnego rysunku.
 DELDIM    Skasuj wymiar  Kasuje zaznaczone wymiary.
 DELDUPL    Usuń powielone okręgi/łuki/linie   Usuwa duplikaty linii, łuków, okręgów.
 DELHATCH     Usuń kreskowanie   Kasuje zaznaczone kreskowanie. 
 DELULINE     Usuń podkreślenie   Kasuje linijkę pod obiektem tworzoną z TEXT.
 DEVELOPER     Pomoc programisty   Wyświetla pomoc dla programistów.
 DIMASBX    Dodaj lub usuń linie wymiarowe  Dodaje lub kasuje linie wymiarowe.
 DIMEX    Eksport stylu wymiarowania  Zapisuje style wymiarowania do pliku.
 DIMIM    Import stylów wymiarowania  Importuje zapisany styl wydruku za pomocą polecenia DIMEX.
 DIMREASSOC     Usuń nadpisanie   Przywraca asocjatywność wymiaru.
 DIMTXTCOL     Zmień kolor tekstu wymiarowego   Zmienia kolor tekstu wymiarowego.
 DIMTXTREV    Odwróć tekst wymiaru  Odwraca tekst wymiarowy.
 DOCZEPWYMIAR     Przywróć wartość rzeczywistą wymiaru   Przywrócenie asocjatywności wymiarów.
 DOŁĄCZ    XDołącz  Dołącza odnośnik do bieżącego rysunku.
     Dołącz  Łączy podobne obiekty, tak aby utworzyły pojedynczy niepodzielony obiekt.
     Dołącz  Wstaw odnośnik, obraz, plik DWF, plik DWFx, plik PDF lub plik DGN do bieżącego rysunku.
 DOŁĄCZOBR    Dołącz obraz  Dołącza nowy obraz do aktualnego rysunku.
 DOPASOBR    Dopasuj obraz  Steruje wyświetlaniem obrazu - jasność, kontrast.
 DRAWORDER    Porządek rysowania   Zmienia kolejność wyświetlania wybranych obiektów.
 DTEKST    Jeden wiersz  Wyświetla tekst na ekranie.
 DWFIN    Plik DWF  Wybiera plik DWFx i importuje jego dane do bieżącego rysunku
 DWGWŁAŚCIWOŚCI    Właściwości rysunku   Ustawia i wyświetla właściwości pliku bieżącego rysunku.
 EDBRYŁA    Kolor krawędzi  Zmienia kolor pojedynczych krawędzi na bryle.
     Kolor powierzchni  Zmienia kolor pojedynczych ścian na obiekcie bryłowym.
     Kopiuj krawędzie  Kopiuje krawędzie 3D na bryle jako łuk, okrąg, elipsa, linia lub splajn.
     Kopiuj powierzchnię  Kopiuje bryły lub solidy.
     Kopiuj równoległą powierzchnię  Równo oddala ściany bryły na określoną odległość.
     Obróć powierzchnię  Obraca jedną lub więcej ścian wokół osi.
     Odciśnij  Tworzy odcisk geometrii.
     Pochyl powierzchnię  Zwęża powierzchnię bryły o określony kąt.
     Powłoka   Tworzy skorupę z bryły.
     Przesuń krawędzie   Odsuwa wybraną krawędź bryły 3D o określoną długość, zmieniając jej kształt.
     Przesuń powierzchnię   Przesuwa ściankę bryły.
     Rozdziel   Łączy poszczególne bryły w jeden obiekt 3D.
     Skasuj powierzchnię  Kasuje lub usuwa ściany, włączając z fazami lub zaokrągleniami naa obiekcie bryły.
     Sprawdź   Sprawdza bryłę 3D czy jest prawidłowa.
     Wyciągnięcie powierzchni  Wyciąga zaznaczone ściany obiektu bryły na podaną wysokość lub wzdłuż ścieżki.
     Wyczyść   Usuwa nałożone krawędzie lub wierzchołki EDBRYŁA.
 EDKRESK    Edycja kreskowania  Modyfikuje istniejące obiekty kreskowania.
 EDMLIN    Edycja multilinii  Edytuje wiele linii równoległych.
 EDPLIN  _PEDIT  Edycja polilini  Zamienia linie na polilinie.
 EDSPLAJN    Edycja splajnu  Edytuje splajn lub polilinię do splajnu.
 ELIPSA  _ELLIPSE  Elipsa/Łuk eliptyczny  Tworzy elipsę lub łuk eliptyczny.
     Wyśrodkuj  Tworzy elipsę używając podanego punktu środkowego.
 EKSPORT    Eksport  Zapisuje obiekty w rysunku w innym formacie pliku.
 EKSPORTABELI    Eksport tabeli  Eksportuje dane z obiektu do pliku w formacie CSV.
 ENCRYPTLISP     Zaszyfruj LISP   Szyfrowanie pliku lisp.
 ETRANSMIT    ETransmituj  Tworzy zestaw do transmisji składający się z rysunku i powiązanych z nim plików.
 EXCEL    Excel  Otwiera Microsoft Office Excel.
 EXOFFSET    Kopia równoległa  Rozszerzone odsunięcie.
 EXPLAN     Rozszerzona płaszczyzna   Rozszerzony plan.
 EXSCALE     Rozszerzone skalowanie   Rozszerzona skala.
 EXTRIM     Rozszerzone przycinanie   Rozszerzone ucinanie.
 FAZA    Fazuj  Fazuje krawędzie obiektów.
 FCMP     Porównanie plików   Porównanie plików.
 FEATURES    Nowe cechy  Wyświetla nowe cechy.
 FIELDDISPALY     Tło pola   Określa czy pola są wyświetlane na szarym tle. 
 FIELDEVAL    Aktualizuj automatycznie  Kontroluje kiedy pola są aktualizowane.
     Aktualizuj przy drukowaniu  Dane pola są aktualizowane przy drukowaniu.
     Aktualizuj przy ETransmit  Dane pola są aktualizowane przy użyciu ETRANSMIT.
     Aktualizuj przy otwarciu  Dane pola są aktualizowane przy otwarciu.
     Aktualizuj przy regeneracji. Wstaw  Dane pola są aktualizowane przy regeneracji.
     Aktualizuj przy zapisie  Dane pola są aktualizowane przy zapisie.
     Nie aktualizuj  Dane pola nie są aktualizowane.
 FLATTEN    Konwertuj na 2D  Konwertuje geometrię 3D do 2D.
 GEIN    Import  Import map z Google Earth.
 GESTYMYSZY    Gesty myszy  Włącza lub wyłącza gesty myszy.
 GETSEL     Wybieranie grupowe   Zaznacza specyficzne typy obiektów.
 GKRESKUJ    Kreskowanie  Wypełnia zamknięty obszar lub wybrane obiekty wyznaczonym wzorem kreskowania.
 GRADIENT     Wypełnienie   Wypełnia zamknięty obszar lub wybrane obiekty wybranym gradientem.
 GRANICE    Granice rysunku  Ustala i steruje wyświetlaniem granic siatki w bieżącym modelu lub siatce.
 GROUPUNNAME    Nienazwana granica  Utwórz nienazwany zbiór obiektów.
 GRUPA    Grupa  Tworzy nazwany zestaw wybranych obiektów.
 HIDEOBJECT    Ukryj obiekty   Tymczasowo ukrywa wybrane obiekty.
 HIPERŁĄCZE    Hiperłącze  Dołącza hyperlink do obiektu lub modyfikuje już istniejący.
 ID    Współrzędne punkty   Wyświetla wartość współrzędnych miejsca. 
 ILOCZYN    Iloczyn  Tworzy bryły lub regiony z przecięcia brył lub regionów.
 IMPORT    Import  Importuje pliki o różnych formatach do bieżącego rysunku.
 INFO    O programie  Wyświetla informacje o produkcie.
 ISOLATEOBJECTS    Izoluj obiekty  Tymczasowo ukrywa wszystkie obiekty z wyjątkiem zaznaczonych.
 JAKOŚĆOBR    Jakość obrazu  Kontroluje wyświetlanie jakości obrazu.
 JEDN    Jednostki  Ustawienia jednostek.
 JOINL     Połącz linie  Rozszerza dwie linie lub łuk. 
 KLIN    Klin  Tworzy bryłę 3D z nachylonej powierzchni stożka wzdłuż osi X.
 KOLOR    Kolor  Ustala kolor nowych obiektów.
 KOPIUJ     Uchwyty, Kopiuj  Powiela obiekty. 
 KOPIUJ_S    Kopiuj do schowka  Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka Windows.
 KOPIUJBAZA    Kopiuj z punktem bazowym  Kopiuje obiekty z punktem bazowym.
 KOPIUJNAWAR    Kopiuje obiekty na nową warstwę  Kopiuje obiekty na inną warstwę.
 KOSTKA    Kostka  Tworzy prostopadłościan.
 KREATORARKUSZA     Utwórz Układ  Tworzy układ, używając ustawień podanych kreatorowi. 
 KREŚL    Drukuj  Drukuje rysunek na ploterze, drukarce lub do pliku.
 LAYERBROWSER    Przeglądarka warstw  Ustawia warstwę i wyświetla miniatury obiektów w warstwie.
 LINESUM    Całkowita długość wybranych linii  Oblicza całkowitą długość zaznaczonych linii.
 LINIA  _LINE  Linia  Tworzy segmenty prostoliniowe.
 LINPOL     Wiersz polecenia   Pokaż lub ukryj okno wiersza polecenia.
 LINWYMSKR    Linwymskr  Dodaje lub usuwa linię ucięcia na wymiarze liniowym lub wyrównanym.
 LISTA    Lista  Wyświetla informacje bazy danych dla zaznaczonych obiektów.
 LOCKUP    Blokowanie rysunku  Blokuje wybrany rysunek tak, że nie będzie mógł być edytowany.
 LUSTRO     Lustro   Tworzy lustrzaną kopię obiektów.
 LUSTRO3D    Lustro 3D  Tworzy obraz lustrzany obiektów względem płaszczyzny.
 LUW    Globalny LUW  Przestawia lokalny układ współrzędnych USC na globalny układ współrzędnych WCS.
     LUW  Zarządza systemami współrzędnych użytkownika.
     LUW ekranu  Ustanawia nowy system współrzędnych z płaszczyzną XY równoległą do ekranu.
     LUW jak powierzchnia  Definiuje nowy układ współrzędnych bazujących na zaznaczonej ścianie.
     LUW obiektu  Definiuje nowy układ współrzędnych bazujący na zaznaczonym obiekcie.
     LUW przez 3 punkty  Określa nowy początek układu USC oraz pozwala określić kierunek osi X i Y.
     LUW, Dół  Określa LUW jak widok z dołu.
     LUW, Góra  Określa LUW jak widok z góry.
     LUW, Lewo  Określa LUW jak widok z lewej strony.
     LUW, Prawo  Określa LUW jak widok z prawej strony.
     LUW, Przód  Określa LUW jak widok z przodu.
     LUW, Tył  Określa LUW jak widok z tyłu.
     Obrót LUW wokół osi X  Obraca aktualny UCS względem osi X.
     Obrót LUW wokół osi Y  Obraca aktualny UCS względem osi Y.
     Obrót LUW wokół osi Z  Obraca aktualny UCS względem osi Z.
     Początek UCS   Definiuje nowy lokalny układ współrzędnych przesuwając punkt początkowy.
     Poprzedni UCS   Poprzedni UCS.
     Przesuń LUW   Przenosi zdefiniowany LUW. 
     Wektor osi Z   Definiuje UCS jako oś Z wyciągnięcia. 
     Zatwierdź LUW   Przepisuje bieżący LUW do wybranej rzutni.
 LUWSYMB     Początek   Wyświetla ikonę LUW w początku lokalnego układu współrzędnych. 
     Tak/Nie  Kontroluje widoczność i rozmieszczenie ikony UCS.
     Właściwości  Kontroluje styl, rozmiar i kolor ikon UCS.
 Łuk  _ARC  3 punkty  Tworzy łuk używając 3 punktów.
     Kontynuuj  Tworzy łuk styczny do ostatnio narysowanej linii lub łuku.
     Łuk  Tworzy łuk.
     Start, Koniec, Kąt  Tworzy łuk na podstawie punktu początkowego, końcowego i kąt.
     Start, Koniec, Kierunek   Tworzy łuk używając punktu początkowego, końcowego i kierunku rozpoczęcia.
     Start, Koniec, Promień   Tworzy łuk używając punktu początkowego, końcowego i promienia.
     Start, Środek, Długość  Tworzy łuk na podstawie punktów początek, środek, koniec.
     Start, Środek, Kąt  Tworzy łuk na podstawie punktu początkowego, środka i kąta.
     Start, Środek, Koniec  Tworzy łuk używając punktu początkowego, środka i końcowego
     Środek, Start, Długość   Tworzy łuk przez początek, środek i cięciwę.
     Środek, Start, Kąt,  Tworzy używając środka, punktu początkowego i zawartego kąta.
     Środek, Start, Koniec  Tworzy łuk używając środka, początku i końca łuku.
 MATHEI    Uzgodnij wysokość tekstu  Kopiuje wysokość wybranych tekstów.
 MENATR     Zarządzanie atrybutami  Zarządza atrybutami dla wybranej definicji bloku.
 MENLUW     UCS, Nazwany UCS/Wstępnie ustawiony  Zarządza lokalnymi układami współrzędnych.
 MENPLOT    Menedżer ploterów  Wyświetla menedżera ploterów, w którym można dodać lub edytować konfigurację plotera.
 MENSTYLÓW    Menedżer stylów wydruku  Otwiera folder plików, gdzie można dodać lub zmienić tabelę stylów wydruku.
 MENUWCZYTAJ    Ładowanie menu  Wczytuje pliki menu.
 MKLTYPE     Utwórz nowy styl linii   Tworzy typy linii bazujące na obiekcie.
 MLINIA    Multilinia  Tworzy wiele linii równoległych.
 MLSTYL     Styl Multilinii   Zarządza stylami multilinii.
 MTEDIT    Edycja tekstu wielowierszowego  Otwiera edytor dla wybranego tekstu wielowierszowego.
 MTEXP    Konwertuj Mtekst do tekstu  Rozbija Mtekst na teksty.
 NAPRAW    Napraw  Naprawia zepsuty rysunek.
 NAPRAWRYSUNEK    Menedżer naprawy rysunku  Wyświetla listę rysunku, które można odzyskać po awarii programu lub systemu.
 NFRAGM    Dół  Przesuwa widok w dół.
     Góra  Przesuwa widok w górę.
     Lewo  Przesuwa widok w lewą stronę.
     Prawo  Przesuwa widok w prawą stronę.
     Punkt  Przesuwa widok o podaną odległość.
     Szybki NFRAGM   Przesuń widok w aktualnej rzutni.
 NKOPIUJ    Kopiuj obiekty zagnieżdżone  Kopiuje obiekty zagnieżdżone w bloku lub Xref’ie.
 NNAZWA     Zmień nazwę  Zmieni nazwy nazwanych obiektów.
 NOTEPAD    Otwórz notatnik  Otwiera NOTEPAD.
 NOWY    Nowy dokument  Tworzy pusty plik rysunku.
 NZAPISZ     Zapisz jako   Zapisuje plik z nową nazwą.
 OBIEKT    Ustawienia Uchwytów   Ustala stałe tryby lokalizacji względem obiektu.
 OBRAZ     Zarządzanie rastrami   Wstawia obrazy z wielu formatów do pliku rysunkowego.
 OBRÓĆ     Uchwyt, Obróć   Obraca obiekty wokół punktu bazowego.
 OBSZAR    Obszar 2D  Tworzy wypełniony wielobok.
 OBWIEDNIA    Obwiednia  Tworzy region lub polilinię z zaznaczonego obszaru.
 ODLEG    Odległość  Mierzy odległość i kąt pomiędzy dwoma punktami.
 ODNEDYCJA    Edycja lokalna bloku  Edytuje blok lub odnośnik bezpośrednio w bieżącym rysunku.
     Edytuj blok lub Xref  Zaznacza blok dla edycji w miejscu.
     Edytuj odnośnik lokalne  Edytuje blok lub odnośnik bezpośrednio w bieżącym rysunku.
 ODNOŚNIK    Odnośnik  Kontroluje zewnętrzne odnośniki do plików rysunkowych.
 ODNUSTAW    Dodaj do edytowanego bloku  Przenosi obiekty z rysunku źródłowego do zestawu roboczego REFEDIT.
      Wymaż z edytowanego bloku   Przenosi obiekty z przestrzeni roboczej REFEDIT. 
 ODNZAMKNIJ     Odrzuć zmiany   Zamyka Xref’a bez zapamiętania zmian.
     Zapisz zmiany w edycji  Zapisuje zmiany Xref’a.
 ODSUŃ    Odsuń  Tworzy koncentryczne okręgi, linie i krzywe równoległe.
 ODTEKST    Edycja tekstu  Edytuje tekst, tekst wymiarowy i definicje atrybutów.
 ODTPUNKT     Styl punktu   Podaje styl wyświetlania i rozmiar punktów.
 ODTWÓRZ    Odtwórz  Odwraca skutki poprzedniego polecenia COFAJ lub C.
 OKRĄG   _CIRCLE  2 punkty  Tworzy okrąg używając dwóch punktów końcowych średnicy.
     3 punkty  Tworzy okrąg na trzech punktach.
     Styczny, Styczny, Promień  Tworzy okrąg o określonym promieniu, styczny do dwóch obiektów. 
     Styczny, Styczny, Styczny   Tworzy okrąg styczny do trzech obiektów.
     Środek, Promień   Tworzy okrąg używając podanego promienia.
     Środek, Średnica   Tworzy okrąg na podstawie średnicy.
 OLE_P     Połączenia OLE   Aktualizuje, zmienia i usuwa istniejące połączenia OLE.
 ONLINESYNC    Auto synchronizacja  Otwiera i zamyka funkcję dostosowywania synchronizacji.
 OPCJE    Opcje  Dostosowuje ustawienia, w tym także te online.
 OPUBLIKUJ    Opublikuj  Publikuje rysunki do elektronicznego arkusza lub do plotera.
 OTWÓRZ  _OPEN  Otwórz  Otwiera istniejący plik rysunkowy.
 OTWÓRZODN    Otwórz odnośnik  Otwiera blok lub odnośnik w osobnym oknie.
 PALETYNARZĘDZI     Palety narzędzi  Pokazuje lub ukrywa okno palety narzędzi.
 PARAMFIZ     Parametry fizyczne   Oblicza i wyświetla własności fizyczne.
 PDRUK     Podgląd   Pokazuje jak rysunek będzie wyglądał po wydrukowaniu lub wyplotowaniu.
 PIERŚCIEŃ     Pierścień  Tworzy wypełnione pierścienie i okręgi.
 PISZBLOK     Zapisz blok  Zapisuje wybrane obiekty lub konwertuje blok do określonego pliku rysunku.
 PKTOBS     Rzutnia   Wyświetla kompas i trójnóg w celu zdefiniowania kierunku obserwacji w obszarze modelu.
 PLAN     Plan   
     Bieżący LUW  Wyświetla widok planarny w podanym lokalnym układzie współrzędnych.
     Globalny LUW  Wyświetla widok planarny w globalnym układzie współrzędnych.
     Nazwany LUW   Wyświetla widok planarny we wcześniej zapisanym lokalnym układzie współrzędnych.
 PLINIA   _PLINE  Polilinia   Tworzy polilinię 2D.
 PLT2DWG    Konwersja plt/Hpgl do dwg  Konwertuje plik HPGL na aktualny dokument dwg.
 PLTPLOT    Drukowanie wsadowe  Wybiera wiele plików PLT do drukowania.
 PŁAT   _SLICE  Płat   Przecina bryły płaszczyzną.
 PODZIEL    Podziel   Wstawia punkty na obiektach.
 POKAZ    Uruchom skrypt  Wykonuje sekwencję komend z pliku skrypt.
 POLE    Obszar  Oblicza obszar i obwód obiektów lub zdefiniowanych obszarów.
 POLEDANYCH    Pole  Tworzy wielowierszowy obiekt tekstowy z polem, który może być aktualizowany automatycznie wraz ze zmianą wartości pola.
 POŁĄCZ _JOIN  Połącz  Łączy wybrane elementy w jeden nierozdzielny element.
 POMOC    Pomoc  Otwiera okno pomoc.
 PORZWYŚ    Przesuń na spód/wierzch  Sprawia, że wybrane obiekty są wyświetlane pod/nad wszystkimi innymi obiektami.
     Porządek rysowania  
     Nad/pod obiekt  Zmusza wybrane obiekty, aby były wyświetlane przed/za obiektami odniesienia.
     Przesuń na spód/wierzch  Sprawia, że wybrane obiekty są wyświetlane za/przed wszystkimi innymi obiektami.
     Przenieś nad/pod Gkreskuj  Sprawia, że wybrane obiekty są wyświetlane przed/za wybranym obiektem odniesienia.
 POWKRAW    Krawędź powierzchni  Tworzy trójwymiarową siatkę.
 POWOBRÓT    Powierzchnia przekręcona  Wyciągnięcie bryły wokół osi.
 POWPROST    Wyciągniecie przez krzywe  Tworzy powierzchnię pomiędzy dwiema krzywymi.
 POWWALC    Wyciągnięcie wzdłuż prostej  Tworzy tabelaryczne powierzchnie z krzywej i wektora kierunku.
 PÓŁPROSTA  _RAY  Półprosta  Tworzy półprostą.
 PROFIL    Profil  Utwórz profil rysunków brył trójwymiarowych.
     Ustawienia profilu  Tworzy obrazy profilu 2D brył 3D, przeznaczona do wyświetlania w rzutni układu.
 PROSTA  _XLINE  Prosta  Tworzy nieskończoną linię prostą.
 PROSTOK    Prostokąt  Tworzy prostokąt.
 PROSTOKĄT  _RECTANG  Prostokąt  Tworzy prostokąt.
 PRZEDŁUŻ    Przedłuż  Zmienia długość obiektów kąt zawarty łuków.
 PRZEKRĘĆ    Przekręć  Tworzy bryłę przez obrót obiektu dwuwymiarowego wokół osi.
 PRZEKRÓJ    Przekrój  Tworzy region wykorzystując część wspólną płaszczyzny i bryły.
 PRZENIKANIE    Przenikanie  Iloczyn brył.
 PRZERWIJ    Przerwij  Przerywa wybrany obiekt między dwoma punktami.
     Przerwij w punkcie  Przerywa wybrany obiekt w pojedynczym punkcie.
 PRZERYSW    Przerysuj  Odświeża wyświetlanie wszystkich rzutni.
 PRZESTRZWYM    Odległość wymiaru  Dopasowuje odstęp między wymiarami liniowymi lub wymiarami kątowymi.
 PRZESUŃ    Przesuń/Uchwyt  Przemieszcza obiekty o zadaną odległość w podanym kierunku.
 PRZEZROCZYSTOŚĆ    Przeźroczystość obrazu  Włącza/Wyłącza przezroczystość rastra.
 PRZYKRYJ    Przykryj  Tworzy obiekty przykrywające inne.
 PRZYTOBR    Kopiuj obraz  Tworzy nowe granice obcinania dla obrazu.
     Nowe przycięcie  Przycina wyświetlany obraz do określonej granicy.
     Usuń przycięcie  Usuwa obwiednię przycinania.
 PRZYTODN    Przytnij odnośnik  Definiuje granicę wyświetlania dla bloku i odnośnika zewnętrznego oraz pozwala na ustawienie przedniej i tylnej powierzchni ukrywania.
     Usuń przycięcie  Usuwa obwiednie przycinania.
     Utwórz przycięcie  Granica umożliwia usunięcie starej granicy przycięcia i utworzenia nowej.
 PRZYTRZUT    Przytnij istniejącą rzutnię  Przycinanie rzutni.
 PUNKT    Punkt  Tworzy obiekt typu punkt.
 PWARSTWA    Poprzednia warstwa  Przywraca poprzednie ustawienia warstw.
 RAMKAOBR    Ramka obrazu  Wyświetlanie ramki rastra.
     Ukryj ramkę obrazu  Ukryj wszystkie ramki obrazu.
     Wyświetl ramkę obrazu  Wyświetl wszystkie ramki obrazów.
     Wyświetl ale nie drukuj ramki  Wyświetla ale nie drukuje ramek wszystkich obrazów.
 RATRRED    Edycja atrybutów  Edytuje atrybuty we wstawionym bloku
 RATRWYC    Eksport atrybutów  Zapisuje atrybuty bloków w oddzielnym pliku.
 REFMANAGER    Menedżer odnośników  Menedżer pozwalający na zarządzanie wszystkimi źródłami zewnętrznymi rysunku: rastry, czcionki i odnośniki Xref.
 REGEN    Zregeneruj  Regeneruje cały rysunek z bazy rysunkowej.
 REGENW    Zregeneruj wszystko  Regeneruje rysunek i odświeża wszystkie rzutnie.
 REGION    Region  Przekształca obiekt zawierający pewien obszar w obiekt typu region.
 REVCLOUD    Chmurka rewizji  Tworzy polilinię z kolejnych łuków w formie chmurki.
 RODZLIN    Rodzaj linii  Wczytuje i ustala rodzaje linii.
 ROZBIJ    Rozbij  Rozbija obiekt złożony na jego elementy składowe.
 ROZBIJGRUPĘ    Rozbij grupę  Rozbija grupowane obiekty.
 ROZCIĄGNIJ  _STRETCH  Rozciągnij  Przesuwa lub rozciąga obiekty.
 RÓŻNICA    Różnica  Tworzy region lub solid przez odejmowanie.
 RZUTNIE    2 Rzutnie  Tworzy dwie równe rzutnie.
     3 Rzutnie  Tworzy trzy rzutnie.
     4 Rzutnie  Tworzy cztery równe rzutnie.
     Jak wyświetlono  Określa, czy rzutnia jest drukowana w taki sam sposób, w jakim jest wyświetlana.
     Model szkieletowy  Określa, czy rzutnia jest drukowana jako model szkieletowy bez względu na bieżący sposób wyświetlania.
     Nazwane układy rzutni  Wyświetla opcje layoutu dla nazwanych rzutni.
     Nowe rzutnie  Otwiera nową rzutnię używając podanej nazwy.
     Pojedyncza rzutnia  Tworzy pojedynczą rzutnię obszaru papieru.
     Rzutnia wieloboczna  Tworzy rzutnię nieregularnym kształcie używając puntów specyficznych.
     Rzutnia  
     Cieniowanie ukryte  Określa, czy rzutnia jest drukowana z usuniętymi liniami krytymi bez względu na bieżący sposób wyświetlania.
     Dołącz  Łączy dwa przyległe widoki w jeden duży widok.
     Utwórz na podstawie obiektu  Tworzy rzutnię o układzie nieprostokątnym z zamkniętej polilinii , elipsy, splajnu, regionu lub okręgu.
     Rzutnie  Wyświetla okno dialogowe Rzutni.
     Utwórz prostokąt  Tworzy prostokątną rzutnię przez określone punkty.
     Utwórz wielobok  Tworzy nieregularną rzutnię przez określone punkty.
     Wyświetl ustawienia rzutni  Wyświetla okno dialogowe rzutni.
     Zmienia obiekt na rzutnie  Zmienia obiekt na granicę rzutni.
 SAVETOCLOUD    Zapisz w chmurze  Zapisuje bieżący rysunek i synchronizuje go do chmury.
 SFERA    Sfera  Tworzy trójwymiarową sferę - kulę.
 SIATKA3W    Siatka 3D  Tworzy siatkę 3D.
 SKALA    Skala/Uchwyt  Proporcjonalnie zwiększa lub zmniejsza obiekty w kierunkach X, Y i Z.
 SKINSTYLE    Jasnoniebieski/Srebrny/Czarny  Zmienia kolor skórki.
 SLODNIES    Szybka linia odniesienia  Tworzy linię odniesienia z opisem.
 SMARTMOUSECONFIG    Ustawienia Smart Mouse  Ustawia lub dostosowuje Smart Mouse.
 SMARTSEL    Inteligentny wybór  Tworzy zestawy wyboru na podstawie jednego lub wielu kryteriów filtrowania.
 SMARTVOICE    Smart Voice  Tworzy obiekt Smart Voice.
 SNOWY    Snowy  Tworzy pusty plik rysunku.
 SPACERWAR    Izolacja warstw  Izoluje każdą warstwę.
 SPELL    Sprawdzanie pisowni  Sprawdza pisownię zaznaczonego tekstu.
 SPLAJN    Splajn  Tworzy niejednorodną krzywą (NURBS).
 STAN    Stan  Wyświetla dane rysunku, tryby pracy i zakres.
 STYL    Styl tekstu  Tworzy, modyfikuje lub ustala nazwane style tekstu.
 STOŻEK    Stożek  Tworzy trójwymiarową bryłę stożkową.
 STYLCIENIOWANIA    Cieniowanie Gourauda  Ustala w rzutni widok cieniowania Gourauda.
     Cieniowanie Gouraud. Krawędzie  Ustala w rzutni widok cieniowania Gourauda z widocznymi krawędziami.
     Cieniowanie płaskie  Ustala w rzutni widok cieniowania płaskiego.
     Cieniowanie płaskie. Krawędzie  Ustala widok w rzutni cieniowania płaskiego z widocznymi krawędziami.
     Model szkieletowy 2D  Ustala w rzutni widok modelu szkieletowego 2D.
     Model szkieletowy 3D  Ustala w rzutni widok modelu szkieletowego 3D.
     Ukryte  Ustala w rzutni widok z ukrytymi liniami.
 STYLTABELI    Styl tabeli  Umożliwia ustawienie zdefiniowanego stylu tabel w rysunku jako aktualny.
 STYLWYDRUKU    Styl wydruku  Ustala bieżący styl wydruku dla nowych obiektów lub przypisuje styl wydruku dla wybranych obiektów.
 SUMA    Suma  Suma logiczna brył.
 SUPERHATCH    Super kreskowanie  Używa określonego odniesienia do bloku, odniesienia zewnętrznego lub obrazu jako wzór kreskowania do wypełnienia zamkniętego obszaru.
 SWYMIAR    Szybki wymiar  Szybko tworzy układy wymiarów.
 SYNCSETTINGS    Ustawienia synchronizacji  Wybiera profil, który chcesz synchronizować do chmury.
 SYSVDLG    Edytor zmiennych  Edycja i zapis ustawień zmiennych systemowych.
 SZAPISZ    Zapisz  Zapisuje aktualny rysunek.
 SZERLIN    Grubość linii  Ustawia bieżącą szerokość linii, opcje wyświetlania i jej jednostki.
 SZKICUJ    Szkic  Szkicowanie jest przydatne do tworzenia nieregularnych granic lub śledzenia digitizera.
 SZYK    Szyk  Tworzy wiele kopii obiektów zgodnie ze wzorem.
 TABELA    Tabela  Tworzy w rysunku pusty obiekt typu tabela.
 TCASE    Zmień wysokość liter  Zmienia rozmiar tekstu.
 TCIRCLE    Obrysuj tekst  Otacza tekst lub tekst multilinii okręgami, otworami lub prostokątami.
 TCOUNT    Numeruj tekst  Dodaje sekwencyjną numerację do obiektów tekstowych.
 TEST    Test  Sprawdzanie rysunku.
 TEXTFIT    Dopasowanie tekstu  Dopasowuje tekst pomiędzy podanymi punktami.
 TEXTMASK    Maskowanie tekstu  Tworzy maskę za wybranym tekstem.
 TEXTUNMASK    Usunięcie maski  Usuwa maskę zza wybranego tekstu.
 THICKNESS    Grubość  Ustala bieżącą grubość.
 TJUST    Wyrównanie tekstu  Justyfikacja tekstów utworzonych za pomocą MTEXT i ATTDEF.
 TOLERANCJA    Tolerancja  Tworzy tolerancje geometryczne.
 TORIENT    Obróć tekst  Obraca tekst, tekst multilinii i obiekty atrybutów bloku w nowym kierunku.
 TORUS    Torus  Tworzy torus.
 TXT2MTXT    Konwertuj Text do Mtext  Konwertuje tekst utworzony z Text lub DText na tekst multilinii.
 TXTALIGN    Wyrównaj tekst  Dopasowuje obiekty tworzone z TEXT.
 TXTEXP    Konwertuje tekst do polilinii  Rozbija tekst na polilinię.
 TXTULINE    Dodaj podkreślenie  Dodaje linijkę pod obiektem tworząc Text.
 UAKTUALNIJPOLADA     Aktualizuj pola  Ręczna aktualizacja pól wybranych obiektów na rysunku.
 UKRYJ    Ukryj  Regeneracja modelu 3D i wyłączenie linii niewidocznych.
 UNISOLATEOBJECTS    Zakończ izolację obiektów  Odkrywa ukryte tymczasowo obiekty.
 UNLOCK    Odblokowanie rysunku  Odblokowuje zablokowany rysunek po użyciu polecenia LOCKUP, aby przywrócić możliwości edytowania.
 USTAWIENIARYS    Ustawienia rysunkowe  Ustala siatkę, skok, śledzenie biegunowe i tryby lokalizacji względem obiektów.
 USTAWIENIASTR    Menedżer ustawień strony  Steruje układem strony, ploterem, rozmiarem papieru i innymi ustawieniami każdego nowego układu.
 USUŃ    Czyść  Usuwa nieużywane pozycje takie jak definicje bloków i warstwy z rysunków.
 USUŃPOWIELONE    Usuń powielone obiekty  Czyści nakładanie się geometrii, usuwając powielone i/lub niepotrzebne obiekty.
 UTNIJ    Utnij  Ucina obiekty na krawędzi tnącej wyznaczonej przez inne obiekty.
 UZGWŁAŚCIWOŚCI    Uzgodnij właściwości  kopiuje właściwości z jednego obiektu do drugiego.
 UZGWŁAŚCIWOŚCITABELI     Dopasuj komórkę  Stosuje właściwości zaznaczonej komórki tabeli do innych komórek tabeli.
 VBAIDE    Edytor Visual Basic  Uruchamia edytor Visual Basic.
 VBAMAN    Menedżer VBA  Zarządza operacjami projektu VBA używając okna dialogowego
 VBARUN    Makro  Uruchamia makro VBA.
 VOICEMAN    Menedżer głosu  Menadżer obiektów głosowych.
 WALEC    Walec  Tworzy trójwymiarową bryłę walca.
 WARAKT    Zmienia na aktualną warstwę  Zmienia warstwę zaznaczonego obiektu (obiektów) na aktualną warstwę.
 WARIZO    Izoluj  Ukrywa lub blokuje warstwy z wyjątkiem warstw zaznaczonych obiektów.
 WARODB    Roztop wszystkie warstwy  Odblokowuje wszystkie warstwy zdefiniowane w rysunku.
 WARODIZO    Odizoluj  Przywraca poprzedni stan wszystkich warstw ukrytych lub zablokowanych za pomocą polecenia WARIZO.
 WAROTW    Odblokuj warstwy  Warstwa zaznaczonego obiektu będzie odblokowana.
 WARPOŁ    Połącz warstwy  Łączy dwie warstwy i pierwszą usuwa z rysunku.
 WARSTAN    Zarządzaj stanami warstw  Zapisuje i przywraca nazwane stany warstw oraz nimi zarządza.
 WARSTWA    Menedżer właściwości  Zarządza warstwami i właściwościami warstw.
 WARSTWKONWERT    Konwerter warstw  Dokonuje translacji warstw bieżącego rysunku na określone standardy warstw. 
 WARUSUŃ    Usuń warstwy  Całkowicie usuwa warstwę z rysunku.
 WARWŁ    Włącz wszystkie warstwy  Włącza wszystkie warstwy zdefiniowane w rysunku.
 WARWYŁ    Wyłącz wszystkie warstwy  Warstwy zaznaczonego obiektu (obiektów) będą wyłączone.
 WARZAB    Zamróź  Warstwy zaznaczonego obiektu (obiektów) będą zamrożone.
 WARZAM    Zablokuj warstwy  Warstwa zaznaczonego obiektu będzie zablokowana.
 WCZYTAJAPL    Wczytaj aplikację  Wczytuje i usuwa z pamięci aplikacje oraz określa, które aplikacje wczytać po uruchomieniu.
 WIDOK    Menedżer widoków  Tworzy, zmienia nazwy, modyfikuje i usuwa nazwane widoki.
     Nazwane widoki  Zapisuje i przywraca nazwane widoki.
 WIELOBOK  _POLYGON  Wielobok  Tworzy wielobok.
 WIELOLODN    Wielolinia odniesienia  Tworzy obiekt wielolinii odniesienia.
 WIELOLODNEDYCJA    Dodaj linię odniesienia  Dodaje linie odniesienia do istniejącego obiektu wielolinii odniesienia.
     Usuń linię odniesienia  Usuwa dodatkowy odnośnik do odnośnika wielowierszowego.
 WIELOLODNSTYL    Styl multiodnośnika  Style odnośników wielowierszowych.
 WKLEJ    Wklej  Wstawia dane ze schowka Windows.
 WKLEJ_S    Wklej specjalnie  Wstawia dane ze schowka Windows i kontroluje format danych.
 WKLEJBLOK    Wklej jako blok  Wkleja obiekty ze schowka do bieżącego rysunku jako blok.
 WKLEJJAKOHIPERŁĄCZE    Wklej jako hiperłącze  Wkleja hiperłącze do zaznaczonego obiektu.
 WKLEJORYG    Wklej z oryginalnymi współrzędnymi  Wklej punkty z oryginalnych współrzędnych.
 WŁAŚCIWOŚCI    Właściwości (ctrl  1)  Steruje właściwościami istniejącymi obiektami.
 WMFWE    Metaplik Windows  Importuje plik w formacie Windows metafile.
 WORD    Otwórz Microsoft Word  Otwiera Microsoft Office Word
 WSLAJD    Zrób slajd  Tworzy plik slajdu z bieżącego rysunku.
 WSTAW    Wstaw  Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku.
 WSTAWOBJ    Obiekt OLE  Wstawia połączone lub osadzone obiekty.
 WTEKST    Tekst wieloliniowy  Tworzy obiekt tekstu wieloliniowego.
 WYCIĄGNIĘCIE    Wyciągnięcie  Tworzy bryły lub powierzchnie w przestrzeni między kilkoma projektami.
 WYCIĄGNIJ    Wyciągnij  Wyciągnięcie wzdłuż prostej.
 WYDŁUŻ    Wydłuż  Wydłuża obiekt do napotkanego obiektu.
 WYMAŻ    Wymaż  Usuwa obiekt z rysunku.
 WYMBAZA    Wymiar od bazy  Kontynuuje wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru.
 WYMCENTRUM    Znacznik środka  Tworzy środek i linie środka okręgów i łuków.
 WYMEDTEKST    Edycja tekstu  Przesuwa i obraca tekst wymiarowy.
 WYMEDYCJA    Edycja pochyłego wymiaru  Pochylenie pomocniczych linii wymiarowych.
 WYMKĄTOWY    Wymiar kątowy  Tworzy wymiar kątowy.
 WYMLINIOWY    Wymiar liniowy  Tworzy wymiary liniowe.
 WYMŁUK    Wymiar długości łuku  Tworzy wymiar długości łuku.
 WYMNORMALNY    Wymiar wyrównany  Tworzy wymiar liniowy dopasowany.
 WYMPROMIEŃ    Wymiar promienia  Tworzy wymiary promieniowe i liniowe dla okręgów i łuków.
 WYMSKRÓCONY    Wymiar na odnośniku  Tworzy wymiary ucięte okręgów i łuków.
 WYMSPR    Inspekcja  Dodaje lub usuwa informacje o kontroli dla wybranego wymiaru.
 WYMSTYL    Menedżer stylów  Tworzy i modyfikuje style wymiarowania.
 WYMSZEREG    Wymiar szeregowy  Kontynuuje wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od drugiej linii pomocniczej poprzedniego lub wybranego wymiaru.
 WYMŚREDNICY    Wymiar średnicy  Tworzy wymiar okręgów i łuków.
 WYMWSPÓŁRZ    Wymiar współrzędnościowy  Tworzy wymiary współrzędnościowe punktu.
 WYMZMIEŃ    Nadpisanie wymiaru  Nadpisuje zmienne systemowe wymiarów.
 WYRÓWNAJ    Dopasuj  Wyrównuje obiekty z innymi obiektami 2D i 3D.
 WYTNIJ    Wytnij  Kopiuje obiekty do schowka Windows i usuwa obiekty z rysunkami
 XDATA    Dołącz dane  Dodaje rozszerzone informacje do obiektu.
 XDLIST    Wylistuj obiekty Xdata  Tworzy listę danych dodatkowych dołączonych do obiektu.
 ZAMKNIJ    Zamknij  Zamyka aktualny rysunek.
 ZAMKNIJWS    Zamknij wszystko  Zamyka wszystkie otwarte rysunki.
 ZAOKRĄGL    Zaokrąglij  Zaokrągla krawędzie obiektów.
 ZAPISZ    Zapisz  Zapisuje bieżący rysunek.
 ZAPISZSTANWARSTWY    Nowy stan warstwy  Wyświetla nowy stan warstwy do zapisania w oknie dialogowym, w którym należy wpisać nazwę i opis dla nowego stanu warstwy.
 ZMIERZ    Zmierz  Ustawia punkt lub obiekt na obiekcie.
 ZMOBSZAR    Zmień obszar  Przenosi obiekt między obszarem modelu a obszarem papieru.
 ZMSYS    Ustaw zmienną systemową  wyświetla i zmienia wartości zmiennych systemowych.
 ZMWWAR    Uzgodnienie warstw  Zmienia warstwę zaznaczonego obiektu (obiektów) na warstwę zaznaczonego obiektu przeznaczenia.
 ZNAJDŹ    Znajdź i zamień  Znajduje, zastępuje, wybiera lub powiększa do określonego tekstu.
 ZOOM    Pomniejsz  Oddalenie obrazu.
     Powiększ  Powiększenie widoku do granic obiektów.
     Szybki zoom  Powiększa lub pomniejsza obiekty aby dobrać skalę do aktualnej rzutni.
     Zoom centrum  Dostosowuje powiększenie przez wskazanie punktu środkowego i powiększenia lub wysokości.
     Zoom dynamiczny  Przybliżanie lub oddalanie obrazu.
     Zoom obiekt  Wyświetla obszar zajmowany przez obiekt.
     Zoom okno  Przybliżanie lub oddalanie obrazu według zaznaczenia prostokątem.
     Zoom poprzedni  Poprzedni widok.
     Zoom skala  Powiększenie według skali.
     Zoom wszystko  Dostosowuje obszar wyświetlany do granic rysunku lub granic siatki.
     Zoom zakres  Powiększenie do granic.
 ZVALTO0    Ustaw współrzędną Z=0  Zmienia wartość Z współrzędnych na 0.
 ZWCMDLINE    Wprowadzenie dynamiczne  Włącza lub wyłącza funkcję dynamicznych podpowiedzi.
     Uchwyt, Enter  Wypełnia polecenie, akceptuje wartości polecenia i zmienia tryby uchwytów.

Otrzymuj powiadomienia, gdy dodawane są nowe artykuły do bazy wiedzy.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)

Copyright © 2000-2021 Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. All rights reserved. Polityka prywatności | Regulamin serwisu